Kategoria: Bariery w karierze

DZIECI BEZ SUKCESÓW

Nie ma żadnych wrodzonych czyn­ników neurologicznych czy biologicznych wyjaśnień dla nieadekwatnych osiągnięć zdolnych dzieci. Nie możemy też znaleźć pojedynczych przyczyn instytucjonalnych dla wyja­śnienia tego zjawiska, gdyż wiele dzieci o podobnych uzdolnieniach dobrze sobie

STAŁE WYNIKI

Wyniki te są względnie stałe, gdy dziecko znajduje się w fazie adekwatnych osiągnięć, i obniżają się wyraźnie, gdy dziecko przechodzi do fazy osiągnięć zaniżonych.Są także inne, bardziej znaczące wskaźniki; jednym z najbardziej oczywistych

W DROBNYCH SZCZEGÓŁACH

Niektóre z nich są powolne i przy tym perfekcjonistyczne. Mogą ci oznajmić, że nawet gdy skończą pracę, to i tak będzie to nie dość dobrze wykonane. Po prostu marnują czas. Inne przeciwnie —

WIELKIE RÓŻNICE

Inne lubią rządzić i łatwo się denerwują. Bywają agresywne i często zaczepiają kolegów, a nawet wywołują bójki. Jeśli wykazują jakiekol­wiek zainteresowanie szkołą, to sprowadza się ono do widzenia jej jako miejsca spotkań towarzyskich

POGRĄŻENIE W PRACY

Są wśród „dzieci bez sukcesów” uczniowie przyziemni i kon­kretni w sposobie myślenia, którzy nie potrafią wcale rozwiązywać abstrakcyjnych problemów, są i tacy, którzy manifestują twórcze i niezwykłe sposoby myślenia, ale wydają się być

NIEDOCENIENI

Mogą usiłować nastawiać jednego z rodziców przeciwko drugiemu, nau­czyciela przeciwko rodzicom, rodziców przeciwko nau­czycielowi czy wreszcie kolegę przeciwko koledze. Potrafią tak pokierować rodzicami, że ci będą odrabiać za nich lekcje, a nauczycielami tak,

OSIĄGNIĘCIE CELU

Czasami narzeka­ją, że nie są wystarczająco zdolni, aby pracować lepiej, lub że testy są chyba źle skonstruowane. Uważają, że wysokie osiągnięcia to cel ich rodziców, a nie ich własny, i mają pretensje do

PRZYCZYNA SZKOLNYCH PROBLEMÓW

Łatwo jednak przyznają, że przyczyną szkolnych problemów jest brak ich własnych starań. Są nawet skłonni uznać, że dla osiągnięcia celów potrzebny jest większy wysiłek, ale nawet wtedy nie są przekonani, że w ogóle

GŁOSZONE MAKSYMY

Głoszą maksymy w rodzaju: gdy człowiek pracuje wystarczająco ciężko, może osiągnąć wszystko, co chce. Problem w tym, że oni jeszcze nie odkryli, co to znaczy pracować. Nie zdają sobie sprawy z tego, że

SPOŁECZEŃSTWO OPARTE NA RYWALIZACJI

Nasze społeczeństwo jest oparte na rywalizacji. Ma ona miejsce w szkołach, a nawet w rodzinach. „Dzieci bez sukcesów” także są nastawione rywalizacyjnie, chociaż nie zawsze jest to wyraźnie widoczne. Mają one ambicje zwycięzców,

POCZUCIE KLĘSKI

Te, które nauczą się przegrywać bez poczucia totalnej klęski i po­trafią wykorzystać porażkę dla własnego rozwoju, osiągną sukces w szkole i społeczeństwie. Uczenie się efektywnego współzawodnictwa jest centralnym problemem dążenia do osiągnięć w

DOTKNIĘCIE SYNDROMEM

Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć dotyka dziecko a czasem i całą rodzinę. Problem narasta, dopóki celowo lub spontanicznie me podejmie się interwencji, aby ten proces odwrocie. Takie nie planowane działanie może polegać na tym, ze