Kategoria: Rodzina i wychowanie

Kancelaria radcy prawnego Warszawa pęka w szwach

Rynek prawników jest rynkiem otwartym i nawet dzisiaj nie brakuje osób, które szkolą się, by w przyszłości rozpocząć własną działalność. Niektórych młodych studentów sytuacja może zniechęcać, ale i tak wiele osób odejmuje trud

OSTRA KONKURENCJA

Panuje tu ostra konkurencja i nie ma miejsca dla tych, którzy tracą odwagę, napotykając trudności, a takie właśnie są dzieci bez sukcesów. Wycofują się z konkurencji bądź też próbują ustanawiać własne, łagod­niejsze reguły.

SZKOLNE PRZYCZYNY NIEADEKWATNYCH OSIĄGNIĘĆ

Istnieje wiele odpowiednich stylów kształcenia dzieci. I chociaż nauczyciele mogą wyznawać różne filozofie wychowania, zgodzimy się co do tego, że pewne warunki wyraźnie nie sprzyjają osiąganiu sukcesów w szkole. Uni­kanie skrajności i dbanie

NIEZDYSCYPLINOWANA KLASA

W klasie bardzo luźno zorganizowanej wychodzą z ławek, wałęsają się bez celu, nie spełniają poleceń nauczyciela i sprawiają wiele kłopotów. Szczególnie dzieci nadpobudliwe, z ich nadmier- j ną a niezlokalizowaną energią, bardzo niewiele

OBSERWACJA DZIECKA

Obserwując jednego z nadpobudliwych pierwszoklasis­tów w klasie luźno zorganizowanej, zauważyłam, że prze­ważnie nie siedział na swoim miejscu, a najdłuższy czas ś poświęcony na pracę wynosił 70 sekund. Z kolei obser­wowane w klasie trzeciej

DZIECKO NADPOBUDLIWE

Dzieci dominujące starają się zdobyć przewagę nad i nauczycielem — wyznawcą swobody i luzu. „Nie może mnie pani zmusić, żebym to zrobił, mój ojciec jest w radzie szkoły” albo: „Ja nie mogę spokojnie

DLA INNYCH UCZNIÓW

Z ko­lei dla dzieci uzależnionych od uwagi dorosłych ciągłe napominanie staje się formą negatywnej uwagi nauczyciela. Dla takich dzieci upominanie jest lepsze niż niezauważanie. Może to jednak prowadzić do powstawania problemów, jako że

DOMINUJĄCY UCZNIOWIE

Dominujący uczniowie będą krytykować nauczyciela na forum całej klasy przy byle okazji. Będą usiłowali wykłócać się o obowiązujące rygory, nie wykony­wać jego poleceń, jeśli uznają je za bezsensowne, będą zadawać mu mnóstwo niepotrzebnych

RYWALIZACJA

„Dzieci bez sukcesów” nie radzą sobie dobrze w sytuac­jach, gdy muszą rywalizować z innymi. Łatwo wpadają w złość i wycofują się lub też okazują lekceważenie, znajdują tysiąc wymówek i wreszcie rezygnują. Mają tendencję

WPROWADZENIE ELEMENTÓW RYWALIZACJI

Dzieci uczące się gorzej nie i są nawet w pełni świadome tego, jak na ich wyniki oddziałuje taka presja, ale bardzo szybko przekonują się, że nie lubią swojej klasy i kolegów, za którymi

WSPÓŁZAWODNICTWO Z SAMYM SOBĄ

Współzawodnictwo z sobą samym, w sensie indywidual­nego wysiłku w kierunku poprawienia wyników, może pomóc w radzeniu sobie z porażkami w mniej stresujący sposób. Obserwowanie postępu i poprawy pomoże dziecku widzieć siebie jako zdolne

W KLASACH STARSZYCH

W klasach starszych nieumiejętność radzenia sobie w sy­tuacji współzawodnictwa daje się zauważyć szczególnie dobrze. Często te dzieci, które osiągały dobre wyniki w klasach początkowych, zaczynają doświadczać porażek w szerszym otoczeniu, kiedy porównują swoje